قیمت تانکر فلزی با حجم 1000 لیتر با ورق سیاه ، 7/280/000 تومان می باشد
قیمت تانکر فلزی با حجم 2000 لیتر با ورق سیاه ، 11/440/000 تومان می باشد
قیمت تانکر فلزی با حجم 3000 لیتر با ورق سیاه ، 15/600/000 تومان می باشد
قیمت تانکر فلزی با حجم 6000 لیتر با ورق سیاه ، 22/880/000 تومان می باشد
قیمت تانکر فلزی با حجم 10000 لیتر با ورق سیاه ، 31/200/000 تومان می باشد
قیمت تانکر فلزی با حجم 12000 لیتر با ورق سیاه ، 35/360/000 تومان می باشد
قیمت تانکر فلزی با حجم 15000 لیتر با ورق سیاه ، 52/000/000 تومان می باشد
قیمت تانکر فلزی با حجم 20000 لیتر با ورق سیاه ، 65/000/000 تومان می باشد
قیمت تانکر فلزی با حجم 30000 لیتر با ورق سیاه ، 97/500/000 تومان می باشد
قیمت تانکر فلزی با حجم 1000 لیتر با ورق سفید، 6/300/000 تومان می باشد
قیمت تانکر فلزی با حجم 2000 لیتر با ورق سفید، 9/900/000 تومان می باشد
قیمت تانکر فلزی با حجم 3000 لیتر با ورق سفید، 13/500/000 تومان می باشد
قیمت تانکر فلزی با حجم 6000 لیتر با ورق سفید، 19/800/000 تومان می باشد
قیمت تانکر فلزی با حجم 10000 لیتر با ورق سفید، 36/000/000 تومان می باشد
قیمت تانکر فلزی با حجم 12000 لیتر با ورق سفید، 40/800/000 تومان می باشد
قیمت تانکر فلزی با حجم 1000 لیتر با ورق سفید، 6/300/000 تومان می باشد
قیمت تانکر فلزی با حجم 1000 لیتر با ورق سفید، 6/300/000 تومان می باشد
قیمت تانکر فلزی با حجم 1000 لیتر با ورق سفید، 6/300/000 تومان می باشد

X